Wijziging Flexwet voor jongeren tot 27 jaar

Op 9 juli 2010 is een tijdelijke wet in werking getreden die de mogelijkheid verruimt om met jongeren tot 27 jaar meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. Het is een crisismaatregel. De bedoeling is om de arbeidsparticipatie van jongeren te bevorderen.

De achterliggende redenering is dat werkgevers in deze moeilijke tijden wel bereid zouden zijn om jongeren nog een extra tijdelijk dienstverband aan te bieden, terwijl ze onder de oude wettelijke regeling ontslagen zouden worden na het bereikte maximum opvolgende arbeidsovereenkomsten.

Met de invoering van de Wet flexibiliteit en zekerheid (“de Flexwet”) is het Nederlands arbeidsrecht geflexibiliseerd. Zo bepaalt artikel 7:668a BW dat een medewerker na een periode van 36 maanden of bij het vierde contract automatisch een vast dienstverband krijgt.

Door de toevoeging van een zesde lid aan artikel 6:668a wordt er nu een uitzondering gemaakt voor werknemers jonger dan 27 jaar. Een werkgever kan jongeren tot 27 jaar nu vier tijdelijke contracten aanbieden, waarbij de totale periode van 36 maanden wordt verlengd tot 48 maanden.

Let op: het betreft een tijdelijke regeling!

In de nieuwe wet is een horizonbepaling opgenomen, die bepaalt dat de nieuwe wet vervalt op 1 januari 2012, tenzij regeling bij koninklijk besluit verlengd wordt. Dit kan maximaal tot 1 januari 2014. Voor eventuele verdere verlengingen is nieuwe wetgeving nodig.

De tijdelijke wet blijft nadien wel gewoon van toepassing op de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op de vervaldatum voldoet aan de voorwaarden van de tijdelijke wet.

De nieuwe regels

De wetswijziging heeft in principe onmiddellijke werking. Werknemers jonger dan 27 jaar die op 9 juli 2010 niet aan de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uit artikel 7:668a lid 1 en 3 voldoen (minder dan 36 maanden of derde contract) vallen onder de nieuwe regeling.

Dit betekent dat aan deze jongeren een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangeboden zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat (dat ontstaat pas na 48 maanden of bij het vijfde contract).

Werknemers die bij de inwerkingtreding al aan de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voldeden (meer dan 36 maanden of vierde contract) vallen niet onder de nieuwe regeling. Deze werknemers hebben immers al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van artikel 668a lid 1 en 3.

Het bereiken van de 27-jarige leeftijd

Volgens toelichting van de minister geldt de leeftijdsgrens van 27 jaar niet alleen voor het moment waarop de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, maar ook voor het moment waarop verlenging plaatsvindt. Bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar houdt de werking van de regeling op en valt de werknemer weer onder de huidige ketenbepaling.

update:

De maatregel is per 1 januari 2012 vervallen, maar in de volgende situatie blijft de tijdelijke regeling nog gelden:

  • de werknemer valt onder de regeling voor jongere werknemers;
  • de regeling loopt vervolgens af, en
  • het 4e contract loopt nog, òf de werknemer is op dat moment langer dan 36 maanden in dienst, en
  • de werknemer is op dat moment nog geen 27 jaar.

In dit geval krijgt de werknemer dus toch pas bij het 5e contract of na 4 jaar verplicht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law