Weigering exequatur vonnissen E-Court

Voordat een arbitraal vonnis ten uitvoer gelegd kan worden, moet een verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) bij de rechtbank worden verkregen. De rechtbank kan een dergelijk verlof slechts in beperkte gevallen weigeren te verlenen. Eén van die redenen is dat het vonnis tot stand is gekomen in strijd met de openbare orde of de goede zeden.

Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid van arbitrage bij E-Court. Dit is een instelling die naar eigen zeggen een korte, overzichtelijke procesgang via internet biedt.

Op 7 oktober 2011 zijn twee uitspraken gedaan op exequaturverzoeken van E-Court, één van de voorzieningenrechter te Almelo en één van de voorzieningenrechter te Zutphen. In beide zaken ging het om verstekvonnissen; de wederpartijen waren niet verschenen in de procedure, waarna de eisen zijn toegewezen. Beide verzoeken tot exequaturverlening zijn afgewezen, omdat niet is gebleken dat de wederpartijen verweer hebben kunnen voeren. De algemene voorwaarden van beide eisende partijen (T-Mobile respectievelijk PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland) bevatten geen arbitraal beding. Dat betekent, dat na het ontstaan van het geschil arbitrage moet zijn overeengekomen. Enkel niet-reageren op de aankondiging van de eisende partij dat arbitrage bij E-Court aanhangig wordt gemaakt is daartoe niet voldoende. Als daarna toch een veroordelend arbitraal vonnis volgt, is dat kennelijk in strijd met de openbare orde omdat geen geldige overeenkomst tot arbitrage tot stand is gekomen.

Daarnaast blijkt uit het reglement van E-Court dat de gedaagde partij, in tegenstelling tot de eiser, niet de mogelijkheid heeft om een verzoek tot mondelinge toelichting te doen. Ook dat levert spanning op met bepaalde wettelijke vereisten aan arbitrage (zoals gelijke behandeling in de procedure, en de mogelijkheid om de zaak mondeling toe te lichten), zodat ook die reden strijd met de openbare orde oplevert.

Tot slot blijkt niet uit het reglement hoe iemand zonder internetaansluiting kan reageren op een E-Court arbitrage. Als die mogelijkheid er niet is, zal ook die reden strijd met de openbare orde opleveren.

Al met al zien zowel de voorzieningenrechter te Almelo als de voorzieningenrechter te Zutphen geen andere mogelijkheid dan de verzoeken om tenuitvoerlegging af te wijzen.

De uitspraken:
Voorzieningenrechter Almelo 7 oktober 2011, LJN BT7088
Voorzieningenrechter Zutphen 7 oktober 2011, LJN BT7213

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law