Staat aansprakelijk voor uitbetaling vakantiedagen

De Haagse kantonrechter heeft de Nederlandse Staat in een drietal zaken veroordeeld om werknemers de niet genoten vakantiedagen over hun gehele periode van arbeidsongeschiktheid te vergoeden.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij arrest van 20 januari 2009 in het Schultz-Hoff arrest bepaald dat het recht van elke werknemer op jaarlijkse vakantie met behoud van loon moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair sociaal recht, waarvan niet mag worden afgeweken. Naar aanleiding daarvan heeft een wetswijziging plaatsgevonden.

De drie werknemers betoogden dat de Staat te laat was met de wetswijziging, en dat de staat daarom aansprakelijk was voor de door hen geleden schade. De Staat stelde daar tegenover dat de wetgever indertijd meende dat de wet in overeenstemming was met de Europese richtlijn en dat geen aanpassing noodzakelijk was. Dan is volgens Europese jurisprudentie geen sprake van aansprakelijkheid, tenzij de staat de grenzen van zijn discretionaire bevoegdheid kennelijk en ernstig heeft miskend.

Het argument van de landsadvocaat is juist, maar de kantonrechter passeerde het toch. Volgens de kantonrechter had de Staat sinds het Bectu-arrest uit 2001 kunnen weten dat de Nederlandse wet niet in overeenstemming was met het Europese recht en de wetswijziging is dus te laat doorgevoerd.

Ook de andere argumenten van de Staat werden gewogen en te licht bevonden. De Staat werd dus veroordeeld tot betaling van de niet genoten vakantiedagen van de drie werknemers. Het gaat niet om al te grote bedragen, maar de verwachting is dat duizenden werknemers vergelijkbare claims kunnen gaan indienen en dan loopt de schade voor de Staat al snel in de miljoenen.

Het laatste woord is nog niet gesproken. De Staat overweegt hoger beroep. Wie een vordering heeft doet er intussen wel goed aan om een aansprakelijkstelling aan de Staat te sturen.

De uitspraak (één van de drie):
Kantonrechter ‘s-Gravenhage 6 februari 2012, LJN BV7318

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law