Rijden op circuit niet gedekt

De deelname aan een circuitdag op het TT-circuit in Assen pakte verkeerd uit voor de eigenaar van een Ferrari, type 360, Modena Spider. Tijdens het onderdeel 'vrijrijden' wist hij zijn Ferrari niet op de baan te houden en onstond schade aan de Ferrari en de vangrail van totaal € 97.000. De eigenaar claimde de schade bij zijn verzekeraar, maar deze weigerde uitkering. Daar had de verzekeraar een punt. Volgens de polisvoorwaarden is schade die is veroorzaakt tijdens rijden op een circuit, niet gedekt, tenzij:

  • dit rijden plaatsvindt onder begeleiding van instructeurs en/of in het kader van een rijvaardigheid geschiedt en;
  • waarvoor vooraf goedkeuring aan de Maatschappij is gevraagd en verkregen.

De eigenaar herinnerde zich dat hij iets in de polisvoorwaarden had gelezen over het rijden op een circuit en verkeerde in de – onjuiste – veronderstelling dat hij onbeperkte dekking genoot voor het rijden op circuits. En verder vond hij het standpunt van de verzekeraar niet redelijk. Hij liet het er niet bij zitten en stelde een vordering in bij de rechtbank Amsterdam. Er werden twee argumenten aangevoerd waarom de verzekeraar geen beroep zou moeten kunnen doen op de uitsluiting.

  • artikel 25.9 van de polisvoorwaarden onredelijk bezwarend is voor hem als consument ex artikel 6:237h van het Burgerlijk Wetboek (BW) en derhalve vernietigbaar ex artikel 6:233 sub a BW.
  • Voor het geval de rechtbank dit argument zou passeren zou de redelijkheid en billijkheid aan afwijzing in de weg moeten staan. Het vrijrijden zou gezien moeten worden als een soort rijden onder begeleiding van instructeurs of in het kader van de rijvaardigheid en indien gevraagd zou de toestemming zonder bezwaar verleend zijn.

De rechtbank wijst de vordering af. Het beding is duidelijk en begrijpelijk en ook niet onredelijk. Het gaat om een kernbeding, dat niet vernietigbaar is. Verder is het voor verzekeraars van groot belang is om vooraf de risico's van deelname aan een bepaald evenement te kunnen beoordelen en aan de hand van haar eigen beoordeling te kunnen bepalen of en zo ja, voor welke onderdelen zij die dekking wenst te verlenen. De risico's bij deelname aan zulke evenementen zijn groot net als de schadebedragen bij dit type kostbare auto's. Gelet op het omvangrijke risico dat een verzekeringsmaatschappij op zich neemt bij dekking van een dergelijk evenement, mede in aanmerking genomen de relatief lage jaarpremie, is het naar het oordeel van de rechtbank niet onredelijk om van de verzekerde te verlangen vooraf toestemming te vragen.

Uitspraak: Rechtbank Amsterdam 3 Februari 2010, LJN BM6992

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law