Partner bloggende ambtenaar krijgt terecht ontslag

Het begon zo idyllisch. Je werkt als leerkracht op een school voor praktijkonderwijs in Spijkenisse en komt daar een andere leuke leerkracht tegen. Dit leidt in 2005 tot een schriftelijke waarschuwing wegens omgang op school met de betreffende leuke leerkracht.

Gelukkig leidde dit niet tot problemen. Ze trouwen en zouden nog lang en gelukkig les zijn blijven geven op de school waar zij elkaar ontmoet hadden, ware het niet dat de man Blogspot ontdekte en een blog begon. En het blog ging over school en wat daar zoal gebeurde. Niet iedereen kwam er even goed vanaf. En met een beetje moeite wist je over wie werd geschreven.

De bom barst

Begin 2008 barst de bom. Bij toeval ontdekt een collega de blog en hij was ‘not amused’, en dat geldt voor meer collega’s. Een aantal van hen geeft aan dat zij zichzelf of collega’s in de gebruikte bijnamen en de verhalen herkennen, dat de verhalen een verdraaide voorstelling van zaken geven en dat zij het vertrouwen in de man en zijn vrouw kwijt zijn of zich niet meer veilig voelen. De school voelt met hen mee en vindt dat dit cyberpesten afgelopen moet zijn. De man krijgt 48 uur om de blog te verwijderen, maar hij doet dat niet.

En dan zijn de poppen pas echt aan het dansen. Volgens de school wordt de werkelijkheid negatief gekleurd en/of verdraaid. Door de negatieve en kwetsende wijze waarop hij zijn verhalen via internet heeft geopenbaard, heeft de man zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

Het toetsingskader

Op grond van artikel 125a, eerste lid, van de Ambtenarenwet dient de ambtenaar zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens indien door de uitoefening van dit recht de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Beslissing rechtbank Rotterdam

De rechtbank oordeelde op 25 januari 2010 dat de school bevoegd was om een disciplinaire straf op te leggen. Het onvoorwaardelijk ontslag was toegestaan en blijft dus in stand.

En dan de vrouw

Ook de vrouw werd voorgedragen voor ontslag. De vrouw had echter meer geluk bij de rechtbank. Bij haar lagen de feiten net iets anders. De rechtbank overwoog dat de vrouw – zeker gezien de aard van de uitlatingen en gezien het feit dat zij onderdeel uitmaakte van hetzelfde team van leerkrachten – zich weliswaar in enige mate van de uitlatingen van haar echtgenoot had kunnen distantiëren, maar de rechtbank achtte de weigering van de vrouw om dit te doen onvoldoende om dit nalaten als plichtsverzuim te kwalificeren. Wel mocht de vrouw wegens gewichtige redenen bestaande uit een verstoorde arbeidsrelatie worden ontslagen.

Hoger Beroep

Bij de Centrale Raad van Beroep stelde de vrouw de juistheid van het ontslag aan de orde. Zij betoogde dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de blogspot van haar echtgenoot. Nu haar echtgenoot, die als enige beschikte over inloggegevens en wachtwoord, de blogspot niet wenste te verwijderen, lag verwijdering niet in haar macht.

De Centrale Raad van Beroep overweegt als volgt:

Wat betreft de betrokkenheid van appellante stelt de Raad vast dat uit de inhoud van de blogspot blijkt dat de echtgenoot heeft geput uit de verhalen die appellante hem over school heeft verteld. In zoverre kan zij mede verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de blogspot. De Raad wil nog wel aannemen dat de echtgenoot van appellante, zoals zij heeft verklaard, dermate eigenwijs is dat hij toch niet zou zijn ingegaan op een verzoek van appellante om de gewraakte uitingen van de blogspot te verwijderen. Maar dan kan het appellante in elk geval wel worden aangerekend dat zij, ook nadat haar was gebleken dat collega’s zich geraakt voelden, op geen enkele wijze afstand heeft genomen van de inhoud van de blogspot, dat zij naar aanleiding van de reacties geen spijt heeft betuigd of zelfs maar begrip heeft getoond, en dat zij evenmin bereidheid heeft getoond voortaan niet meer bij te dragen aan de totstandkoming van verhalen in de gewraakte trant. Dat aldus van appellante, met het oog op een herstel van de verstoorde verhoudingen, een opstelling werd gevergd die mogelijk als een gebrek aan echtelijke loyaliteit kon worden uitgelegd, is een omstandigheid die voor haar rekening moet blijven. Zij kan zich dus niet op overmacht beroepen. Ook kan appellante zich er niet op beroepen dat de stichting geen poging zou hebben gedaan om tot herstel van de verstoorde verhoudingen te komen, nu het op de weg van appellante zelf lag om een betekenisvolle eerste stap te zetten.

De Centrale Raad van Beroep houdt de beslissing van de rechtbank Rotterdam in stand. En zo hebben we hier een dubbel ontslag wegens het gebruik van sociale media. Beide echtelieden zijn definitief ontslagen. De les is en blijft dat de werkgever meekijkt.

De uitspraken

Rechtbank Rotterdam 25 januari 2010, LJN BL0899
Centrale Raad van Beroep 5 juni 2012, LJN BW7454,

Zie ook: Ontslag door gebruik sociale media

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law