Niet verschijnen op spreekuur bedrijfsarts; reden voor ontslag?

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 3 mei 2011 arrest gewezen in een lang lopend conflict tussen ABN AMRO en een werkneemster die zich ziek gemeld had, maar die zich vervolgens niet gehouden had aan de voor werknemers van ABN AMRO geldende gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid. Volgens deze gedragsregels moet de werknemer zich bij ziekte melden bij zijn leidinggevende. Hij dient steeds bereikbaar te zijn en indien hij verpleegd wordt op een ander adres dan het huisadres dient de werknemer dat door te geven aan zijn leidinggevende.

Hier was vrij veel misgegaan. De werkneemster was niet thuis toen zij ziek werd, ze had zich niet gemeld, ze had nagelaten om haar verpleegadres door te geven, ze miste zodoende oproepen van de bedrijfsarts, verscheen later niet op het spreekuur van de bedrijfsarts omdat ze al een afspraak bij de huisarts zou hebben en ze was al eens eerder berispt wegens het niet naleven van de gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid.

ABN AMRO vond dat de grens van het toelaatbare bereikt was en heeft de werkneemster 12 juni 2006 op staande voet ontslagen wegens het niet bereikbaar zijn voor controle door de arbodienst en overtreding van de gedragsregels tijdens arbeidsongeschiktheid.

De werkneemster was het er niet mee eens en heeft bij brief van 14 juni 2006 een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van het ontslag. Daarna volgde een groot aantal procedures, waarin nu eens de werkneemster, dan weer ABN AMRO, in het gelijk werd gesteld. In kort geding ging het goed voor de werkneemster. Daarna werd de arbeidsovereenkomst ontbonden, voor zover deze niet reeds zou zijn geëindigd. Bij de kantonrechtersprocedure in de hoofdzaak werd de zaak weer compleet omgedraaid. Tenslotte was het aan het hof om de knoop definitief door te hakken.

Ongetwijfeld tot teleurstelling van ABN AMRO oordeelt het hof na afweging van alle feiten en omstandigheden dat de door ABN AMRO opgevoerde gronden het ontslag niet rechtvaardigen. ABN AMRO was krachtens de wet wel bevoegd tot opschorting van de betaling van het loon, maar een ontslag op staande voet ging toch echt te ver. Bij de overwegingen betrok het hof ook dat in het kader van een reorganisatie binnen ABN AMRO boventallig was geworden en zich in een zogenoemd employability-traject bevond. Weliswaar was zij niet meer formeel vrijgesteld van werkzaamheden, maar concrete mogelijkheden om te werken deden zich in de betrokken periode niet voor. Verder is een ontslag op staande voet altijd een zeer vergaande sanctie, die achteraf nogal eens als disproportioneel wordt beschouwd. Voorzichtigheid blijft geboden. Werkgevers doen er goed aan om bij ziekteverzuim zorgvuldig met de wettelijke sancties om te gaan. Eerst tot tien tellen blijft het devies.

Uitspraak: Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2011, LJN BQ5705

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law