Naheffing servicekosten onbeperkt mogelijk?

Op 1 september 2011 heeft de Haarlemse kantonrechter een uitspraak gedaan over het naheffen van servicekosten door de verhuurder over de afgelopen vijf jaren. Het ging in deze zaak om een architectenbureau, dat kantoorruimte huurt. De huurovereenkomst bepaalt, dat maandelijks een voorschot op de servicekosten (in dit geval gas, water, electra, schoonmaak en dergelijke) wordt betaald, en dat jaarlijks achteraf de werkelijke servicekosten worden afgerekend.

Voor het huurrecht woonruimte bepaalt de wet dat uiterlijk zes maanden na het eind van het jaar de eindafrekening servicekosten moet worden opgemaakt. Bij bedrijfsruimte ontbreekt een dergelijke wettelijke regeling.

De huurder in deze zaak had de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 oktober 2008. Zowel voor als na het einde van de huurovereenkomst heeft de verhuurder nog aanzienlijke afrekeningen (naheffingen) servicekosten gefactureerd, voor een totaalbedrag van omstreeks € 60.000. Deze zien op de periode 2005 tot en met 2008. De laatste factuur dateert van 14 mei 2009.

De huurder heeft diverse verweren gevoerd tegen de naheffing. Allereerst heeft zij gesteld dat de vordering over 2005 verjaard zou zijn, omdat deze vordering per 1 januari 2006 opeisbaar zou zijn. De kantonrechter oordeelt dat de verjaringstermijn is gaan lopen met de verzending van de factuur, en dus niet per 1 januari 2006. De vordering over 2005 is dus niet verjaard. Ook verweren ter zake verval van recht (er is niet jaarlijks achteraf afgerekend) en rechtsverwerking (stilzitten leidt tot het ontvallen van het vorderingsrecht) worden verworpen.

Inhoudelijke verweren leiden wel deels tot succes. Kosten voor bewaking waren niet in de huurovereenkomst ogenomen, en kunnen dus ook niet bij de (voormalig) huurder in rekening worden gebracht. Ook ongespecificeerde kostenposten zijn niet voor rekening van de huurder. De overige kosten echter wel, dus resteert alsnog een vordering van ruim € 32.000.

Verhuurders hebben dus de mogelijkheid om servicekosten na te heffen over meerdere voorafgaande jaren, als op basis van de overeenkomst voorschotten servicekosten worden betaald en pas na afloop van het jaar een definitieve afrekening wordt opgemaakt. De huurder zal daar dus steeds rekening mee moeten houden.

Uitspraak: Kantonrechter Haarlem 1 september 2011, LJN BT2014

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law