Eigenaar appartement niet aansprakelijk voor schade bij buren na brand in hennepplantage

A en B wonen in hetzelfde appartementencomplex; A op de begane grond en B direct daarboven. In oktober 2006 is in het appartement van B brand ontstaan, waardoor ook het appartement van A schade heeft opgelopen. In het appartement van B bleek op dat moment een hennepkwekerij aanwezig te zijn.

A was niet verzekerd tegen brandschade, en heeft B voor zijn als gevolg van de brand geleden schade aansprakelijk gesteld.

Nadat de rechtbank de vorderingen van A had afgewezen, moest het gerechtshof te Den Haag de zaak beoordelen. Op 16 augustus 2011 heeft het hof eindarrest gewezen, en het volgende bepaald.

Er bestaat geen algemene risicoaansprakelijkheid die in gevallen als deze tot aansprakelijkheid van de eigenaar van het appartement leidt. De wet kent weliswaar een aansprakelijkheid voor gebrekkige opstallen, maar de enkele aanwezigheid van een hennepkwekerij leidt er niet toe, dat de opstal (het appartement) niet voldeed aan de eisen die men daaraan mocht stellen. Als A meent dat B onrechtmatig heeft gehandeld, is wetenschap bij B van de hennepkwekerij vereist. A zal feiten en omstandigheden moeten stellen, en zo nodig bewijs moeten leveren, omtrent de aansprakelijkheid van B. Dat is in deze zaak kennelijk niet of niet voldoende gebeurd.

A wijst er nog op dat B het appartement zelf bewoonde, en dus ook zelf verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. B heeft dat echter betwist, en gesteld dat er een huurder in het pand zat. B heeft ter onderbouwing daarvan een huurovereenkomst in het geding gebracht. Op grond daarvan, alsmede van andere omstandigheden – zo heeft A kennelijk ter zitting verklaard B nog nooit bij het appartement te hebben gezien – is niet vast komen te staan dat B het appartement zelf bewoonde, en kan dus niet worden vastgesteld dat B verantwoordelijk was voor dan wel kennis had van de hennepplantage.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank dus bekrachtigd; A moet de eigen schade dragen.

Uitspraak: Gerechtshof 's-Gravenhage 16 augustus 2011, LJN BR4885

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law