Algemene Voorwaarden

'Wij werken onder de FENEX-condities, de Nederlandse opslagvoorwaarden en de Algemene Vervoerscondities.' Op het briefhoofd van tal van bedrijven komt een dergelijk stapeltje branchevoorwaarden voor. Wanneer is welke set van toepassing? In een recente rechtszaak heeft de rechtbank er op gewezen dat het enkele toevoegen van een zin als 'al naar gelang de aard van de door ons uit te voeren werkzaamheden' al heel wat duidelijkheid oplevert. Onduidelijkheid voor de rechtbank betekent helaas het niet toepassen van de voorwaarden. Weg beperkte aansprakelijkheid.

Ook feitelijk gaat het soms fout. Bij het bovenstaande voorbeeld moet men zich bij opslag dus niet op de FENEX-condities beroepen. Ook een dergelijke fout komt helaas regelmatig voor. Verder moet de wederpartij op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend zijn met de voorwaarden. Voor buitenlandse wijze geldt een uitzondering, maar nationaal is de hoofdregel dat de voorwaarden vóór het tot stand komen van de overeenkomst ter hand gesteld moeten worden. Dit lijkt overdreven en is ook niet nodig indien de wederpartij uit andere hoofde bekend is met de voorwaarden. Helaas blijkt in de praktijk wel dat zodra er een geschil bestaat vrijwel zonder uitzondering geprotesteerd wordt tegen de toepasselijke voorwaarden. Een argument is dan al snel gevonden. Loopt u de checklist even door?

Blijkt uit de tekst van uw briefhoofd (en faxen en e-mails) duidelijk welke voorwaarden wanneer gelden?
Worden de voorwaarden tijdig, dat wil zeggen vóór het totstandkomen van de overeenkomst, bedongen?
Accepteert de wederpartij het aanbod, zonder zelf een beroep op andere voorwaarden te doen?
Weet men binnen uw bedrijf welke voorwaarden op welke activiteiten toepasselijk zijn?
Is de wederpartij (steeds) op de hoogte van de inhoud van de algemene voorwaarden?
Als het antwoord op één van de vragen nee is, moet een kleine aanpassing van de werkwijze binnen uw bedrijf overwogen worden.

Informatie

Indien u nadere informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law