Wijziging van Alimentatie

Het volgende artikel geeft een overzicht van de gronden voor wijziging of beëindiging van alimentatieverplichtingen.

Artikel 1:401 BW: Wijziging of intrekking alimentatie

Een door de rechter vastgestelde alimentatie kan in een latere rechterlijke uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken. Hetzelfde geldt voor alimentatie die in onderling overleg tussen partijen is overeengekomen en in een schriftelijke overeenkomst (convenant) is vastgelegd.

De rechter kan het alimentatiebedrag wijzigen als:

  • de omstandigheden van één of beide ex-partners gewijzigd zijn. Het alimentatiebedrag kan dan niet meer redelijk zijn;
  • de rechter bij eerdere vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.

Bij wijziging van omstandigheden moet vooral gedacht worden aan financiële omstandigheden. Aan de zijde van de onderhoudsplichtige kan worden gedacht aan een verbetering, dan wel verslechtering van het inkomen of omstandigheden als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of zelfs faillissement. Aan de zijde van de onderhoudsgerechtigde kan gedacht worden aan afname van de behoefte aan alimentatie, zoals bijvoorbeeld door het aanvaarden van een goed betalende baan.

Ook kan een wijziging in de persoonlijke omstandigheden een reden zijn voor wijziging van de eerder vastgestelde bijdrage. Te denken valt aan samenwoning van de alimentatieplichtige partij. Hierdoor kunnen een aantal lasten met de nieuwe partner worden gedeeld en ontstaat mogelijk meer draagkracht voor alimentatie.

Artikel 1:160 BW: Einde alimentatieplicht

Als de ex-partner die partneralimentatie ontvangt, opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander als ware men gehuwd, dan vervalt het recht op alimentatie definitief. Het is gemakkelijk om vast te stellen of iemand opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dat ligt anders bij samenwonen. Er is namelijk een verschil tussen samenwonen in de zin van woonruimte delen en samenwonen 'als waren zij gehuwd'.

Als partijen zelf geen regeling treffen, moet de rechter hier uitspraak over doen. Uit de jurisprudentie blijkt dat er sprake moet zijn van:

  • Een affectieve relatie van duurzame aard;
  • Wederzijdse verzorging;
  • Een gemeenschappelijke huishouding.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de wet restrictief moet worden uitgelegd. Dat betekent dat streng getoetst moet worden of aan alle voorwaarden wordt voldaan en dat de samenwonende ex-partner in geval van onduidelijkheid snel het voordeel van de twijfel zal krijgen. De reden daarvoor is dat de gevolgen van de wettelijke regeling een uitzonderlijk en onherroepelijk karakter heeft. Als bijvoorbeeld een ex-vrouw gaat samenwonen, verliest zij haar recht op alimentatie en krijgt zij er niets voor in de plaats. Als de relatie met de nieuwe partner stukloopt herleeft de alimentatieplicht van de ex-echtgenoot niet. Kortom, de rechter zal heel secuur willen vaststellen of artikel 1:160 BW moet worden toegepast of niet.

Wijziging bij overeenkomst

Het is in principe mogelijk om een overeenkomst te sluiten over de wijziging van de alimentatie. Dat kan wel tot complicaties leiden, vooral wanneer er een eerdere rechterlijke afspraak ligt. De uitspraak is immers gewoon executeerbaar en als er eenmaal ruzie is, is het een onmogelijke opgave om bij wijze van verweer een beroep te doen op in het geheel niet, of niet goed vastgelegde afspraken uit het verleden.

Wij assisteren onze cliënten bij het maken van bindende afspraken, of dat nu rechtstreeks of via de rechter gaat. Aan de hand van de feiten en omstandigheden maken wij allereerst een berekening van een redelijke alimentatie. Dit kan tegen een vooraf overeen te komen vast tarief. U weet dan precies waar u aan toe bent en kan zelf beslissen of u vervolgstappen wilt nemen. U kan bijvoorbeeld beslissen om de wijziging van de alimentatie zelf rechtstreeks uit te onderhandelen en om ons in te schakelen om te assisteren bij het vastleggen van de wijzigingsovereenkomst. Soms zal via advocaten worden onderhandeld en in andere gevallen is de tussenkomst van de rechter noodzakelijk om tot een bijstelling van de alimentatie te komen.

Informatie

Indien u een alimentatieberekening wil laten maken of indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van het personen- en familierecht.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law