Samen Scheiden

Het aloude cliché dat echtparen bij scheiding vechtend over straat rollen is in veel gevallen niet juist. Ondanks de huwelijksproblemen slagen veel stellen er in om in goed overleg uit elkaar te gaan. Wanneer u van mening bent dat ook u goede afspraken met uw partner kunt maken, dan is een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding verreweg de snelste en goedkoopste manier om te scheiden.

U neemt dan samen één advocaat die de gemaakte afspraken in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant, vastlegt en vervolgens een echtscheidingsverzoek voor u beiden indient. U neemt dan een advocaat van Kernkamp Advocaten.

Waarom Kernkamp Advocaten?

Ook als u samen wilt scheiden is het prettig en vaak ook echt noodzakelijk dat u de hulp inroept van een deskundige die u bij iedere stap kan adviseren en begeleiden en die ook nog weet hoe het verder moet als u het even niet ziet zitten. Iedere scheiding is anders. Kernkamp Advocaten levert maatwerk.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

In een persoonlijk gesprek worden eerst alle mogelijkheden met u doorgesproken. Wij adviseren u over eventueel door ons gesignaleerde knelpunten en belichten zaken waar u wellicht niet zelf bij stil heeft gestaan. Pas als u het helemaal met elkaar eens bent, stelt een van onze ervaren advocaten het echtscheidingsconvenant op. U krijgt altijd en een uitgebreid advies en een conceptversie van het convenant thuisgestuurd zodat u nog eens rustig alle afspraken kunt nalezen.

Nadat u goedkeuring aan het convenant heeft gegeven, wordt u uitgenodigd om het convenant te ondertekenen. Wanneer beide partijen tot ondertekening zijn overgegaan, wordt het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Daarbij wordt verzocht om het convenant in de uitspraak van de rechtbank op te nemen, zodat de afspraken in het convenant niet alleen bindend zijn, maar de nakoming hiervan desnoods kan worden afgedwongen zonder verdere tussenkomst van de rechter.

De uitspraak van de rechter op een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding volgt meestal binnen 4 tot 8 weken na indiening van het echtscheidingsverzoek. U bent dan echter nog niet gescheiden. Pas nadat de uitspraak van de rechter in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, bent u officieel gescheiden. Om inschrijving te bewerkstelligen dient u nog een akte van berusting te ondertekenen, die wij u tezamen met de uitspraak toezenden.

Wat zijn de belangrijkste zaken die u in het echtscheidingsconvenant moet regelen?

Om u een idee te geven waaraan u voorafgaand aan het eerste gesprek moet denken, treft u hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die bij scheiding moeten worden geregeld.

Kinderen

Als u kinderen heeft, dan is het belangrijk om een goede omgangsregeling te bedenken, die voor beide partijen werkbaar is. In principe zijn allerlei regelingen mogelijk. De klassieke regeling waarbij de vader de kinderen eens in de twee weken ziet is inmiddels grotendeels verlaten zodat u alle vrijheid heeft om de omgang in te vullen. U kunt een regeling tot in details uitwerken en laten vastleggen, maar u kunt ook volstaan met het vastleggen van een basisregeling en overeenkomen dat u verder in goed overleg omgang zult afspreken.

In principe dient de niet-verzorgende ouder altijd kinderalimentatie te voldoen als bijdrage in het levensonderhoud van de kinderen, mits het inkomen van die ouder dat toelaat. U kunt zelf in overleg een bedrag aan kinderalimentatie vaststellen nadat de advocaat u heeft geadviseerd over de mogelijkheden.

Partneralimentatie

De partner die er ten gevolge van de echtscheiding financieel op achteruit gaat heeft in principe recht op partneralimentatie, mits de andere partner financieel in staat is om een bijdrage te betalen. U kunt echter ook over en weer afzien van partneralimentatie of afspreken dat de alimentatie in een keer zal worden afgekocht. U dient zich echter vóórdat u van enig recht op partneralimentatie afziet goed te realiseren welke risico’s u mogelijk hiermee loopt. Hier kan uw advocaat u nader over adviseren.

Echtelijke woning

Voor de afwikkeling van de eigen woning kunt u aan verschillende mogelijkheden denken. Bijvoorbeeld: u verkoopt de woning en verdeelt de eventuele overwaarde samen, of een van u koopt de ander uit. In de periode tot verkoop/ overdracht van de woning moeten ook afspraken worden gemaakt over betaling van de woonlasten. In geval u huurt, kunt u overwegen om het huurrecht van de woning aan een van u toe te delen.

Pensioenrechten

De wet gaat uit van zogeheten pensioenverevening. Dit betekent dat opgebouwde pensioenrechten (ouderdoms- en nabestaandenpensioen) gelijk tussen partijen worden verdeeld. In feite wordt het reeds opgebouwde pensioen in tweeën gehakt en blijft een deel voor de andere ex-partner gereserveerd.
Bij personen van jongere leeftijd heeft er vaak nog geen substantiële opbouw van pensioenrechten plaatsgevonden, zodat er ook regelmatig voor gekozen wordt om af te zien van pensioenverevening. In dat geval blijft het pensioen volledig bij degene die het heeft opgebouwd. Als u dit ook wenst, dan moet u dit uitdrukkelijk in het echtscheidingsconvenant overeenkomen. Als u twijfelt over de vraag wat uw pensioen waard is, dan is het verstandig om voor het afsluiten van het convenant een opgave van uw pensioenuitvoerder op te vragen.

Eigen onderneming

Als één of beiden van u een eigen bedrijf of eigen onderneming heeft, dan is het verstandig om ook een financieel adviseur te raadplegen om de waarde van de onderneming te bepalen en de fiscale gevolgen van verdeling te belichten. U kunt dan met een volledig beeld van de situatie verdere afspraken maken over de verdeling. Hierbij kunnen ook eventueel gesloten huwelijksvoorwaarden van belang zijn.

Inboedel

Niet zelden geeft de verdeling van de inboedel problemen vanwege de emotionele waarde van de te verdelen zaken. U kunt desgewenst een lijst opstellen van inboedelgoederen en daarop aangegeven aan wie deze worden toebedeeld. Deze lijst wordt dan aan het convenant gehecht.

Overige zaken

Bepaal met elkaar de waarde van uw overige bezittingen en schulden. Als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan dienen de bezittingen en schulden zoveel mogelijk gelijk te worden verdeeld. Het is binnen bepaalde grenzen wel mogelijk dat één van de partijen meer krijgt toebedeeld dan de ander, mits beide partijen het hierover eens zijn en dit in het echtscheidingsconvenant wordt vastgelegd. Als u huwelijksvoorwaarden heeft, dan is het afhankelijk van de inhoud hiervan of en hoe de bezittingen worden verdeeld.

Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?

Hieronder treft u een checklist aan van stukken die u naar de eerste afspraak moet meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • De koopakte/ Huurovereenkomst van uw woning (en/of ander onroerend goed);
 • Indien u een eigen woning heeft, een overzicht van de hypotheekschuld en bijbehorende rente en aflossingsverplichtingen, alsmede een specificatie van de WOZ-waarde;
 • Indien aanwezig: recente taxatierapport van uw woning;
 • Indien u huurt: een recente huurspecificatie;
 • Overzicht van uw bankrekeningen met saldi;
 • Overzicht van uw spaarrekeningen/ beleggingsrekeningen/ aandelen/ levensverzekeringen (ook van uw kinderen);
 • Overzicht van uw schulden, met bijbehorende maandelijkse kosten;
 • Gegevens van andere waardevolle bezittingen, zoals auto’s, boten of antiek;
 • Indien u zelfstandig ondernemer bent: een waardeopgave en recente jaarrekeningen van de onderneming;
 • Indien van toepassing: huwelijksvoorwaarden.

Als u ook een alimentatieberekening wenst, dan moet u verder meenemen:

 • Drie recente salarisstrookjes/ uitkeringsspecificaties;
 • Jaaropgave;
 • Uw belastingaangifte van het voorgaande jaar;
 • Specificatie ziektekostenverzekering;
 • Specificatie van andere verzekeringspremies;
 • Als u zelfstandig ondernemer bent: jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren en belastingaangiften.

Informatie

Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van nadere informatie over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van het personen- en familierecht.

Tenslotte

Kijk voordat u een advocaat raadpleegt altijd of u misschien in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt dan terecht bij een in het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat, die samen met u een zogeheten toevoeging kan aanvragen. Een toevoeging geeft u afgezien van een kleine eigen bijdrage recht op gratis rechtsbijstand. De staat betaalt de verdere kosten van uw advocaat. Om te beoordelen of u voor een toevoeging in aanmerking komt, raadpleeg de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law