Alimentatie bij Echtscheiding

Partneralimentatie

Echtgenoten hebben jegens elkaar een onderhoudsverplichting. Ook na echtscheiding duurt deze verplichting voort. Als de ander daar behoefte aan heeft, heeft de meer draagkrachtige echtgenoot dan in principe de verplichting om partneralimentatie te betalen. De hoogte en de duur van de alimentatie kan op verschillende manieren worden vastgesteld:

  • de ex-partners kunnen in onderling overleg afspraken maken over de hoogte en duur van de alimentatie. Deze afspraken leggen zij schriftelijk vast in een convenant;
  • de rechter stelt de hoogte en de duur van de alimentatie vast. Dit zal met name gebeuren als de ex-partners zelf geen afspraken kunnen of willen maken over de alimentatie.

Bij de vaststelling van partneralimentatie houdt de rechter allereerst rekening met de behoefte van de partner die alimentatie verzoekt/ behoeft. Hierbij wordt gekeken naar de welstand van partijen tijdens het huwelijk en of de behoeftige partner na echtscheiding voldoende eigen inkomsten kan genereren om dezelfde levensstandaard te kunnen evenaren. Indien de verdiencapaciteit van deze partner onvoldoende is, dan is sprake van behoefte.

Vervolgens wordt bezien in hoeverre de andere partner financieel in staat is om in deze behoefte bij te dragen (draagkracht). De draagkracht wordt berekend aan de hand van landelijke richtlijnen, de TREMA normen. Deze normen berekenen de draagkracht door van het inkomen een aantal noodzakelijke lasten, zoals woonlasten, af te trekken, Indien vervolgens enig bedrag overblijft, dan bestaat er draagkracht voor een bijdrage in het levensonderhoud. Het is echter mogelijk dat dit bedrag onvoldoende is om geheel in de behoefte van de andere partner te voorzien. De rechter zal dan de alimentatie tot de berekende draagkracht beperken.

Kinderalimentatie

Beide ouders hebben een plicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. In geval van echtscheiding duurt deze verplichting gewoon voort en er zal dus kinderalimentatie betaald moeten worden door de ouder die niet in overwegende mate voor de kinderen zorgt aan de verzorgende ouder. De alimentatieplicht duurt in ieder geval voort totdat het kind 18 jaar wordt, maar zal in veel voortduren totdat het kind 21 jaar wordt indien het kind studeert of nog niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.

De hoogte van de te betalen alimentatie wordt gerelateerd aan het inkomen van beide ouders gedurende het huwelijk. Aan de hand van het netto gezinsinkomen wordt het totaalbedrag aan kosten van de kinderen bepaald. Dit bedrag wordt ook wel de behoefte van de kinderen genoemd. Is eenmaal de behoefte van het kind bepaald, dan wordt gekeken in hoeverre de niet-verzorgende ouder financieel in staat is om dit bedrag te betalen (draagkracht).

Wijziging alimentatie

De rechter kan het alimentatiebedrag wijzigen als:

  • de omstandigheden van één of beide ex-partners gewijzigd zijn. Het alimentatiebedrag kan dan niet meer redelijk zijn;
  • de rechter bij eerdere vaststelling van de alimentatie is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook het artikel Wijziging van alimentatie.

Wat is een redelijk bedrag aan alimentatie?

Betaal ik niet te veel alimentatie? Krijg ik wel genoeg alimentatie? Wie het antwoord op deze vragen wil weten, kan de hoogte van de alimentatie door een advocaat van Kernkamp Advocaten laten doorrekenen. Aan de hand van objectieve criteria kan dan vastgesteld worden of de betaalde alimentatie in overeenstemming is met de wettelijke criteria en of wijziging van de alimentatie gevraagd kan worden. Desgewenst maken wij uw alimentatieberekening voor een vooraf met u afgestemde vaste prijs.

Informatie

Indien u een alimentatieberekening wilt laten maken of indien u nadere informatie wenst over echtscheiding, alimentatie of omgangsregelingen, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon op het gebied van het personen- en familierecht.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law