Ontslag in het bijzonder onderwijs

Het ontslag van werknemers in het bijzonder onderwijs is een anders geregeld dan het ontslag van andere werknemers. Zo geldt de ontslagbescherming van het BBA niet. De werkgever heeft dus geen voorafgaande toestemming van het UWV nodig voor het ontslag, maar is er een speciale commissie die het ontslag van onderwijzers achteraf toetst.

verschillende vormen

Bij de vraag hoe een ontslag in het onderwijs kan worden gegeven, is het in de eerste plaats de vraag of er sprake is van openbaar of het bijzonder onderwijs. Het bijzonder onderwijs kent vaak een religieuze richting, terwijl dat bij openbare scholen nooit het geval zal zijn.

Openbare scholen worden (rechtstreeks of indirect) bestuurd door de overheid en de werknemers vallen dan ook onder het ambtenarenrecht. De werkgever is een publiekrechtelijke organisatie en neemt dus besluiten die aangevochten kunnen worden. Er gelden strakke termijnen voor beroep en bezwaar.

In het hiernavolgende gaat het niet over medewerkers van openbare scholen, maar uitsluitend over werknemers van bijzondere scholen.

In het bijzonder onderwijs wordt de school bestuurd door een particuliere organisatie. Dit kan een stichting of een vereniging zijn. Een medewerker van een bijzondere school is geen ambtenaar, maar een werknemer waarop de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Wat soms verwarrend is, is dat de medewerkers van een bijzondere school werkzaam zijn op basis van een akte van benoeming en vaak een pensioenvoorziening vij het ABP hebben. Ook verwijst de akte van benoeming vaak naar een rechtspositiereglement. Daardoor ontstaat soms ten onrechte de indruk dat de werknemer toch ambtenaar is.

ontslag

Omdat de ontslagbescherming van de BBA niet van toepassing is in het bijzonder onderwijs, heeft de werkgever voor een ontslag dus geen voorafgaande toestemming van het UWV nodig. Overigens gelden de ontslagverboden van het Burgerlijk Wetboek wel gewoon. Ontslag van een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van de ziekte is dus, net zoals voor gewone werknemers, niet zonder meer mogelijk.

De werkgever kan het ontslag geven met een brief. Wel moet bij het ontslag de opzegtermijn in acht worden genomen. Na een ontslag kan de werknemer zich wenden tot een speciale commissie van beroep die het ontslag kan toetsen. Elke onderwijsinstelling is verplicht aangesloten bij zo’n commissie. De commissie van beroep kan het ontslag gegrond of ongegrond verklaren, maar kan de onderwijsinstelling niet dwingen de werknemer terug te nemen. Evenmin kan de commissie de werkgever veroordelen om een schadevergoeding aan de werknemer te betalen. Wel kan de werknemer na een ontslag een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag vragen. Het feit dat de commissie heeft geoordeeld dat het ontslag ongegrond is kan worden meegenomen in deze procedure.

Het komt ook voor dat de onderwijsinstalling geen ontslag geeft, maar in plaats daarvan ontbinding vraagt bij de kantonrechter. De gedachte daarachter kan zijn dat daarmee op korte termijn een einde wordt gemaakt aan de discussie. Wel kan de kantonrechter dan een ontbindingsvergoeding toewijzen.

vergoeding?

Werknemers in het onderwijs hebben doorgaans naast hun WW-uitkering recht op een bovenwettelijke uitkering. Ook is vaak in de CAO bepaald dat de uitkeringsperiode langer is dan de standaard WW-periode. Hierdoor zijn werknemers in het onderwijs vaak aanzienlijk beter af na ontslag dan gewone werknemers. Bij de beoordeling wat voor vergoeding er aan de ontslagen onderwijsmedewerker moet worden betaald, kan de rechter daar rekening mee houden.  Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters de bovenwettelijke aanspraken zeker niet altijd op een ontslagvergoeding in mindering brengen. Om op korte termijn zekerheid te krijgen over gevolgen van het ontslag kunnen werkgever en werknemer ook een beëindigingsregeling sluiten. Daarin kunnen de afspraken over de door de werkgever te betalen vergoeding worden vastgelegd.

vragen?

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de praktijkgroep arbeidsrecht.

 

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law