Ontslag voetbaltrainer

De KNVB heeft meer dan 1,2 miljoen leden. Wekelijks worden 32.500 voetbalwedstrijden gespeeld op meer dan 3000 bij de KNVB aangesloten voetbalverenigingen. Al die teams hebben trainers, variërend van vrijwilligers, tot professionals. Bestuursleden van clubs met ambitie en teams die in hogere klasses spelen, zullen geschoolde trainers met een licentie aan moeten trekken. Wie de kranten leest weeet dat de omstandigheden soms zodanig zijn dat ook weer afscheid genomen moet worden van de voetbaltrainer. Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe is de relatie tussen een voetbaltrainer en de club geregeld? Hoe neem je een trainer aan? Kan het bestuur zomaar op ieder moment besluiten om een voetbaltrainer te ontslaan? Hoe wordt dit financieel afgewikkeld? In dit artikel wordt daar nader op ingegaan.

Een arbeidsovereenkomst?

Veel trainers zijn vrijwilligers De trainer is een vrijwilliger als hij geen vergoeding ontvangt of slechts onkosten vergoed krijgt. Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt over de betaling van de belastingvrije vrijwillgersvergoeding. Als onbezoldigd trainer-coach wordt aangemerkt de trainer-coach die zonder arbeidsovereenkomst bij een vereniging als vrijwilliger werkzaam is.

Wanneer is dan wél sprake van een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst wordt gedefinieerd in artikel 7:610 BW. De wettelijke definitie geeft drie criteria aan de hand waarvan wordt beoordeeld of de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is:

  1. De werknemer moet arbeid verrichten;
  2. De werkgever betaalt de werknemer voor die arbeid loon;
  3. De werknemer is in dienst van de werkgever.

Over het derde criterium bestaat nog weleens discussie. Als er geen sprake is van een gezagsverhouding is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Er zijn wel uitspraken, waarin de overeenkomst tussen een club en een tainer of een speler niet gezien wordt als een arbeidsovereenkomst. Dit is dus wel een kwestie die kan spelen, maar bij de trainer die conform de modelovereenkomst door de club in dienst is genomen, bestaat er meestal geen twijfel over de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Beide partijen hebben het zo bedoeld en er ook zo uitvoering aan gegeven.

Het gevolg is dat het complete arbeidsrecht, inclusief ontslagbescherming, toepasselijk is op de overeenkomst tussen de club en de trainer.

Onbepaalde of bepaalde tijd?

Men kan een trainer voor onbepaalde of voor bepaalde tijd aannemen. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de club niet opgezegd worden zonder toestemming van het UWV. Het UWV kan wel een ontslagvergunning verlenen, maar dan moet het verzoek wel aan alle eisen voldoen en goed gemotiveerd zijn. Bij een afwijzing van het verzoek zit de club dus met een probleem.

Vandaar dat veel clubs kiezen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Partijen weten waar ze aan toe zijn. Als er zich geen bijzonderheden voordoen weet iedereen waar hij aan toe is en eindigt de overeenkomst van rechtswege na de laatste verlenging. Ook hier kunnen problemen om de hoek komen kijken. Allereest kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ten gevolge van een overschrijding van het wettelijk bepaalde maximum aan verlengingen overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een ander probleem is dat bepaalde tijd ook werkelijk een bepaalde tijd inhoudt, niet langer (tenzij verlengd), maar ook niet korter.

Het ontslag

We kennen het allemaal, er worden vijf wedstrijden op rij verloren, de situatie wordt gespannen, er ontstaat onenigheid tussen de trainer en de spelersgroep, of tussen de trainer en het bestuur. En ja hoor, de trainer wordt ontslagen. Wie het bovenstaande heeft gelezen weet dat de arbeidsovereenkomst daarmee dus nog niet geëindigd is. Op zich is het mogelijk om de trainer op staande voet te ontslaan, maar dan moet wel sprake zijn van een dringende reden. Een verschil van inzicht of een gespannen sfeer leveren geen dringende reden op. Daarvoor moet toch echt gedacht worden aan onverkwikkelijke zaken als diefstal uit de clubkas of het in elkaar slaan van een bestuurslid of de scheidsrechter.

Maar goed, ook als geen sprake van een dringende reden is, kan de club de trainer ontslaan. Deze heeft dan de keuze. Hij kan berusten in het ontslag, maar een schadevergoeding vorderen. Of hij kan zich erop beroepen dat geen toestemmen van het UWV verkregen en het ontslag vernietigen. Het dienstverband loopt dan door en de trainer kan een loonvordering instellen als het bestuur weigert te betalen.

Wanneer sprake is van een nog lang doorlopende overeenkomst voor bepaalde tijd, of een overeenkomst voor onbepaalde tijd, dan is dat onwenselijk. De oplossing is dezelfde als die bij andere arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst kan in dit soort gevallen ontbonden worden. Bij gewone werknemers gebeurt dit door de rechter. In het geval van een voetbaltrainer zal een verzoek worden ingediend bij de arbitragecommissie van de KNVB. In de Statuten en in het Arbitragereglement van de KNVB is vastgelegd dat de club en de trainer verplicht zijn hun geschillen voor te leggen aan de arbitragecommissie.

Verder lijkt de procedure erg op die van de gewone rechter. Aan het verzoek moet een gewichtige of een dringende reden ten grondslag liggen. Een verandering van omstandigheden, zoals in geval van een verstoorde arbeidsrelatie, is in de regel voldoende om het verzoek toegewezen te krijgen. De arbitragecommissie kan net als de rechter besluiten tot toekenning van een schadevergoeding.

Het is niet verplicht de zaak door een advocaat te laten behandelen, maar wel wenselijk. Iedereen kan zelf een verzoekschrift indienen en op de mondelinge behandeling het woord voeren, maar er zijn vrij veel voorbeelden van zaken waarin het verzoek of het verweer niet juist geformuleerd is. Als iets niet verzocht wordt, of niet gesteld is, kan de arbitragecommissie het ook niet toewijzen. Een onjuist verweer wordt verworpen, terwijl een goed geformuleerd verweer veel meer kans van slagen zou hebben gehad. De tendens is dan ook dat vaker en vaker een advocaat wordt ingeschakeld, zeker als de financiële belangen groot zijn.

Informatie

Uiteraard staan de advocaten van de praktijkgroep arbeidsrecht van Kernkamp Advocaten u graag bij. De assistentie kan zich beperken tot een korte analyse van de zaak en advisering, tot en met het voeren van de complete procedure. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze contactpersoon.

 

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law