Kennelijk onredelijk ontslag vergoeding statutair directeur

De ontslagbescherming van het BBA geldt niet voor een statutair directeur. De statutair directeur kan dus ontslagen worden zonder toestemming van het UWV. Betekent dit dan dat een statutair directeur zomaar zonder enige vergoeding naar huis kan worden gestuurd?

Zo ver gaat het nou ook weer niet. Volgens de wet kan de AvA de statutair bestuurder ten alle tijden ontslaan. De AvA moet daar echter wel een geldige reden voor hebben. De reden voor het ontslag wordt weliswaar niet preventief getoetst zoals bij het UWV of de kantonrechter, maar er kan wel een toetsing achteraf plaatsvinden. Net als bij een gewone werknemer die via het UWV is ontslagen, staat voor de ontslagen statutair directeur de weg naar de rechter open om een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag te vragen.

kennelijk onredelijk ontslag

Hoewel de rechter in een kennelijk onredelijk ontslag procedure het ontslagbesluit van de AvA slechts marginaal mag toetsten, kan hij wel rekening houden met de redenen die de AvA heeft genoemd voor het ontslag. Onjuiste of onzorgvuldig geformuleerde ontslagredenen kunnen er toe leiden dat een werkgever alsnog een vergoeding naar aanleiding van het ontslag moet betalen. Ook als duidelijk is dat de door de AvA opgevoerde reden niet de echte reden is voor het ontslag (denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de directeur eigenlijk gewoon te duur is, maar waar zijn functioneren als reden wordt aangevoerd), kan de rechter het ontslag kennelijk onredelijk achten.

Een ontslag kan ook kennelijk onredelijk zijn als de werkgever te weinig houdt met de belangen van de statutair directeur. Het enkele feit dat er geen ontslagvergoeding wordt betaald maakt nog niet dat het ontslag kennelijk onredelijk is, maar bijkomende omstandigheden kunnen het ontslag wel kennelijk onredelijk maken. Is bijvoorbeeld ook het beginsel van hoor- en wederhoor niet toegepast, heeft een disfunctionerende statutair directeur geen kans gekregen zich te verbeteren of zijn de redenen voor het ontslag wel erg dun, dan zal er snel sprake kunnen zijn van kennelijk onredelijk ontslag en zal een passende vergoeding worden toegewezen.

hoogte van de vergoeding

In de rechtspraak zie je dat rechters vaak vooropstellen dat een ontslagvergoeding bij statutair bestuurders niet automatisch wordt toegekend. In veel uitspraken is te zien dat rechters er van uit gaan dat de geringe ontslagbescherming die een statutair directeur geniet, verdisconteerd is in een hoger salaris en een langere opzegtermijn.

Tip: onderhandelt u over een statutair directeurspositie, dan is het aan te raden hier rekening mee te houden. In plaats van de wettelijke opzegtermijn die begin bij een maand bij gewone werknemers, bedingen statutair bestuurders vaak een opzegtermijn van 6 maanden of meer. Dit biedt enige bescherming tegen het feit dat zij in principe op ieder moment kunnen wordne ontslagen zonder toetsing vooraf. Ook zal het salaris van een statutair directeur vaak aanzienlijk hoger zijn dan dat van een gewone werknemer.

De keerzijde van deze voordelen is dat de rechter er vaak vanuit gaat dat de statutair directeur op deze manier al behoorlijk ingedekt is tegen ontslag en dat daarom een vergoeding niet snel op zijn plaats is. Wil er aanleiding zijn voor een vergoeding dan moeten er andere omstandigheden gevonden worden om de rechter over de streep te trekken om toch een vergoeding toe te kennen.

De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan waarin de berekening van de vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag aan de orde was. De lijn in de rechtspraak is nu dat een werknemer (of in dit geval statutair directeur) die aanspraak maakt op een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, zijn schade gedegen zal moeten onderbouwen. Een van de aspecten die uitgewerkt zal moeten worden is de schade die de statutair directeur lijdt als gevolg van het verlies van inkomsten. Daarbij kijkt de rechter naar de te verwachten werkloosheidsduur. Een eventueel te ontvangen WW-uitkering wordt weer in mindering gebracht op de schade. Ook pensioenschade of imagoschade kunnen onder omstandigheden worden meegenomen in de berekening.

procedure

Anders dan een  ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is een kennelijk onredelijk ontslagprocedure geen snelle, relatief simpele procedure. De procedure begint met een dagvaarding, waarna de werkgever kan antwoorden. In veel gevallen zal er daarna een mondelinge behandeling plaatsvinden. Soms kan er nog een tweede ronde zijn waarin schriftelijke argumenten worden uitgewisseld. Soms zullen er ook nog getuigen worden gehoord of documenten moeten worden overgelegd door een van de partijen. Al met al kan een kennelijk onredelijk ontslagprocedure wel een jaar in beslag nemen. Pas na dat jaar weet je als ex-bestuurder waar je aan toe bent. In sommige gevallen kan dit aanleiding zijn om een kort geding te starten om alvast een voorlopig oordeel aan de rechter te vragen over de ontslagsituatie. Hoewel de uitkomst dan slechts een voorlopige is, kan zo’n oorlopig oordeel partijen wel helpen om onderling een definitieve regelijk te treffen.

tip: Om discussie over de hoogte van de vergoeding te vermijden is het raadzaam om bij het aangaan van de statuatair directeurs relatie een regeling te treffen voor de vergoeding die de werkgever verschuldigd zal zijn bij het beëindigen van de relatie. Je ziet vaak dat partijen dan aansluiting zoeken bij de kantonrechtersformule. Soms wordt er per ontslagsituatie bepaald welke berekening er zal worden toegepast. Om een toekomstbestendige regeling te formuleren moeten daarbij wel de grenzen aan de hoogte van de ontslagvergoeding, die worden gesteld in de nieuwe plannen voor het ontslagrecht in het oog worden gehouden.

lees ook: Ontslag statutair directeur

Meer informatie

Voor meer informatie over een mogelijke procedure, of indien u uw situatie vrijblijvend wilt voorleggen aan een deskundige, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de praktijkgroep arbeidsrecht.
 

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law