Collectief Ontslag

Wet melding collectief ontslag

Voorgenomen collectieve ontslagen dienen tijdig te worden gemeld aan de belanghebbende vakbonden en aan de bevoegde overheidsinstantie. Dat is vastgelegd in de Europese richtlijn betreffende collectief ontslag en dat geldt dus in principe voor de hele EU. In Nederland is dit geregeld in de in 2012 gewijzigde Wet melding collectief ontslag (Wmco). Sindsdien is de wet strenger en vallen beëindigingsovereenkomsten ook onder de werking van de wet, waardoor er eerder sprake is van een collectief ontslag.

Hoe werkt de wet melding collectief ontslag?

Een voorgenomen collectief ontslag moet worden gemeld als het ontslag 20 of meer werknemers betreft binnen een werkgebied (één van de zes districten) van UWV Werkbedrijf.
Bij collectief ontslag moet een werkgever zich houden aan de in de Wet melding collectief ontslag vastgelegde regels, wat onder meer het volgende tot gevolg heeft:

 • De werkgever is verplicht het voornemen tot ontslag te melden bij UWV en de vakbonden met leden binnen zijn bedrijf.
 • De werkgever moet de vakbonden raadplegen over de voorgenomen ontslagen. Dit houdt in dat met elkaar moet worden overlegd over de plannen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op de uitnodiging, dan vervalt deze verplichting.
 • De werkgever moet meestal ook de ondernemingsraad (OR) raadplegen.

Het melden van collectief ontslag

Het UWV wenst over de volgende gegevens te beschikken:

 • de redenen voor collectief ontslag;
 • het aantal arbeidsplaatsen dat vervalt;
 • het aantal werknemers dat gewoonlijk in dienst is;
 • de datum waarop de werkgever de werknemers wil ontslaan;
 • de selectiecriteria;
 • de wijze van berekening van eventuele afvloeiingsregelingen;
 • de wijze waarop de werkgever de arbeidsovereenkomsten wenst te beëindigen;
 • of er een OR is en wanneer deze wordt geraadpleegd.

Zie hiervoor ook het formulier Melding collectief ontslag.

Maand wachttijd?

Als de melding volledig is, kan UWV de ontslagaanvragen direct in behandeling nemen. Hiervoor geldt geen maand wachttijd. Wel moet dan duidelijk zijn dat u de vakbonden en de ondernemingsraad over het collectieve ontslag heeft geraadpleegd.

Nadat de werkgever aan UWV en de vakbonden heeft gemeld dat deze werknemers collectief wilt ontslaan, geldt er op grond van de Wmco 1 maand wachttijd voordat:

 • de rechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden;
 • de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen;
 • werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst kannen sluiten.

Hebben de vakbonden schriftelijk verklaard dat ze zijn geraadpleegd en stemmen zij in met de ontslagen? Dan geldt er geen wachttijd (art. 4a Wmco).

Voorkom verrassingen

De Wmco kent vervelende sancties. Wie niet alle formaliteiten in acht neemt riskeert dat de werknemer later een beroep doet op de vernietigbaarheid van het ontslag via het
UWV of de vaststellingovereenkomst. De werknemer moet dat doen binnen zes maanden na de dag van opzegging of het sluiten van die beëindigingsovereenkomst. Als de wettelijke bepalingen niet zijn nageleefd en dat beroep slaagt is de werknemer dus nog in dienst en kan deze aanspraak maken op wedertewerkstelling en loondoorbetaling. Dat is heel vervelend in een situatie, waarn het bedrijfseconomisch toch al slecht ging.

De Wmco geeft de werknemer niet de mogelijkheid om de beslissing van de kantonrechter tot onbinding van de arbeidsovereenkomst te vernietigen. Wel stelt de Wmco de eis dat de rechter bij een
ontbindingsverzoek moet onderzoeken of de Wmco van toepassing is en zo ja, of de melding aan en de raadpleging van de vakbonden en de ondernemingsraad hebben plaatsgevonden.

Informatie

het moge duidelijk zijn. Het loont om zorgvuldig te werk te gaan bij een collectief ontslag. U kan dat met de wet in de hand zelf doen. Maar misschien vindt u het prettig om het ontslag tijdig te laten begeleiden door een advocaat.

De advocaten van de praktijkgroep arbeidsrecht adviseren werkgevers en werknemers bij reorganisaties over alle vorokomende arbeidsrechterlijke onderwerpen en zijn in staat om concrete oplossingen aan te dragen. Indien u vragen hebt over dit artikel of meer informatie wenst toegesneden op uw situatie, neemt u dan contact op met onze contactpersoon. Deze staat u graag te woord.

Zie ook:

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law