Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Minerva Advocaten B.V.
1. Minerva Advocaten
1.1 Minerva Advocaten B.V. (‘Minerva’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam.
1.2 Niet alleen Minerva, maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
1.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Minerva werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
2. De overeenkomst van opdracht
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Minerva aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2.2 Alle opdrachten worden uitsluitend met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door Minerva. Dit geldt ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend en ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
2.4 Indien de opdrachtgever de inhoud van de voor hem door Minerva verrichtte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Minerva gehouden die derde op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te wijzen. Indien een derde op enigerlei wijze van de inhoud van die werkzaamheden gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
2.5 De opdrachtgever zal Minerva de gegevens verstrekken die Minerva of door hen ingeschakelde banken of andere derden nodig hebben om te voldoen aan de verplichting om de identiteit van opdrachtgevers en daarmee verbonden personen vast te stellen, en de verplichting om ongebruikelijke transacties bij de relevante autoriteiten te melden.
2.6 De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij Minerva.
2.7 Minerva kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen, of met onmiddellijke ingang als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de betaaldatum betaalt, steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.
2.8 Als de opdracht eindigt, is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor het werk dat Minerva voor het einde van de opdracht heeft verricht en voor het noodzakelijke werk dat Minerva na het einde moet verrichten om de zaak over te dragen aan opdrachtgever of een derde.
3. Inschakeling van derden
3.1 De keuze van door Minerva in te schakelen derden zal geschieden met de nodige zorgvuldigheid en, waar mogelijk, in overleg met de opdrachtgever.
3.2 Minerva is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4. Aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van Minerva is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Minerva wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
4.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het door Minerva in verband met de betreffende opdracht gefactureerde en door de opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW) tot een maximum van EUR 50.000.
5. Vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraken derden
5.1 De opdrachtgever vrijwaart Minerva tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart Minerva tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
5.3 De opdrachtgever stemt er mee in dat Minerva bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Minerva is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
6. Tarieven en betaling
6.1 Het honorarium van de door Minerva verrichtte werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Minerva gehanteerde uurtarieven, tenzij anders is overeengekomen. Daarnaast worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht een vergoeding voor gemaakte reiskosten door middel van een vast bedrag excl. BTW per kilometer en/of gemaakte OV-kosten en, indien van toepassing omzetbelasting en verschotten (deurwaarderskosten, griffierechten, koerierskosten e.d.
6.2 Minerva heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding jaarlijks te wijzigen.
6.3 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht. De betaling van declaraties door de opdrachtgever dient, zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is Minerva gerechtigd buitengerechtelijke kosten over het te incasseren bedrag voor rekening van de opdrachtgever te brengen. De betalingstermijn is te allen tijde een fatale termijn.
6.4 Minerva mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien opdrachtgever een voorschotnota niet tijdig voldoet. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
6.4 Minerva is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet tijdig zijn voldaan, het kredietrisico van de opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever onvoldoende zeker is.
7. Klachten
7.1 Een klacht van de opdrachtgever over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet, dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van Minerva. Op de klacht is van toepassing de Kantoorklachtenregeling van Minerva. De regeling is gepubliceerd op www.minerva-advocaten.nl en wordt op verzoek toegezonden.
7.2 Indien de klacht na behandeling door Minerva niet is opgelost, kan het geschil aan de rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd.
8. Diverse onderwerpen
8.1 Als Minerva persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacy beleid van Minerva. Dit beleid is te raadplegen op www.minerva-advocaten.nl.
8.2 Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Minerva zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.
8.3 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van enig verschil in inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.
8.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam. De algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op www.minerva-advocaten.nl.
8.5 Minerva heeft het recht de door haar gehanteerde algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van deze wijziging vindt plaats door middel van publicatie op www.minerva-advocaten.nl.
Minerva Advocaten B.V. is gevestigd in Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 74640518.
Juni 2019

Print deze pagina Print deze pagina