Intake

Wanneer u hebt gekozen om uw zaak te laten behandelen door een van de advocaten van ons kantoor, maken wij met u een afspraak voor een intake gesprek. Vaak kan dat intakegesprek direct aansluitend aan het kennismakingsgesprek plaatsvinden. De intake kan in een persoonlijk gesprek op ons kantoor plaatsvinden, maar ook telefonisch of zelf op basis van e-mail contacten.

Het is handig als u naar het eerste gesprek alle voor uw zaak relevante documenten meeneemt. Afhankelijk van de aard van de zaak kan het nog handiger zijn als u in overleg met de advocaat de meest relevante documenten al op voorhand toestuurt. De advocaat kan dan eventueel voorafgaand aan het gesprek kennis nemen van de hoofdlijnen van de documenten. Tijdens het gesprek kunt u dan sneller tot de kern van de zaak komen. Voorafgaand aan dit (deel van het) gesprek worden met u afspraken gemaakt over de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht.

Tijdens het intakegesprek wordt in de eerste plaats ingegaan op uw verhaal en het juridisch kader daarvan. Wanneer tijdens het intake gesprek al voldoende duidelijk wordt hoe de feiten precies liggen en wat het juridisch kader is, geeft de advocaat u een eerste beoordeling van uw positie en bespreekt met u de mogelijkheden om actie te ondernemen. Daarbij worden ook de risico’s van de mogelijke stappen met u doorgenomen.

De advocaat analyseert en inventariseert de aangeleverde stukken zorgvuldig. Ontbreken er nog stukken? Zo ja, dan verzoekt de advocaat u hier zo spoedig mogelijk om. Het is zeer belangrijk dat (ten vervolge op het intakegesprek) een oordeel over de haalbaarheid zaak wordt gevormd op basis van alle relevante stukken.

Tijdens de kennismaking is vaak al aan de orde geweest wat de te verwachten kosten van de behandeling van de zaak zijn. Aan de hand van het plan van aanpak van uw zaak kan hier nader op ingegaan worden. In vervolg op het intake gesprek ontvangt u een bevestiging van ons waarin zoveel mogelijk een samenvatting van de zaak wordt gegeven, de besproken aanpak en eventueel de alternatieven, een inschatting van de kansen en risico’s van de aanpak en een inschatting van de kosten. Na uw bevestiging van de opdracht gaat de advocaat voor u aan de slag.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law