Bouwrecht

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de praktijkgroep Vastgoed, Ruimtelijke Ordening en Milieu ligt op het gebied van het bouwrecht. Het gaat dan om zowel de civiele als de publiekrechtelijke aspecten die aan de orde kunnen komen bij het realiseren van een werk of het gebruik daarvan.

Het civiele bouwrecht

Het civiele bouwrecht is zeer divers en omvat bijvoorbeeld aangelegenheden op het gebied aanbestedingsrecht, bouwgeschillen, koopovereenkomsten, aanneming van werk, verkoopvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, architectenrecht, turn key-overeenkomsten en verzekeringsrecht (zoals bij claims onder de CAR-verzekering en de AVB-verzekering). Of het nu om de aannemer, de opdrachtgever, de architect, de directie of de project-ontwikkelaar gaat, iedere speler in de realisatie van een werk heeft zo nu en dan behoefte aan juridisch advies of assistentie bij een procedure. Onze praktijkgroep Vastgoed, Ruimtelijke Ordening en Milieu legt zich erop toe om onze cliƫnten met raad en daad bij te staan. Zij zijn vertrouwd met de spelers in de markt en met in de bouw gebruikelijke voorwaarden en regelingen zoals de UAV 1989, de AVA 1992, de DNR, de STABU en de RAW. Onze advocaten kunnen ook u assisteren bij procedures voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw, bijvoorbeeld in geschillen betreffende:

  • grondverwerving
  • projectontwikkeling
  • aanbestedingen
  • algemene voorwaarden
  • exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten
  • (onder-)aannemingsovereenkomsten
  • aansprakelijkheid voor gebreken
  • bouwtijdoverschrijding
  • meerwerk en minderwerk

Het publieke bouwrecht

Bij het publieke bouwrecht staan vraagstukken uit het ruimtelijke ordeningsrecht en het ruimtelijk bestuursrecht centraal. Het gaat dan om zaken zoals bouwvergunningen, binnenplanse en buitenplanse vrijstellingen, bestemmingsplanprocedures, sloopvergunningen, gemeentelijk voorkeursrecht, PPS-constructies, grondexploitatie en publiekrechtelijke schadevergoedingsregelingen.

Het ruimtelijk bestuursrecht is voortdurend in beweging en dat geldt op dit moment versterkt, met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 en de komst van de omgevingsvergunning via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook ontwikkelingen op het terrein van de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld waar het gaat om handhaving, zijn voor het ruimtelijk bestuursrecht van groot belang. Wij spelen in op de nieuwe ontwikkelingen en staan onze cliƫnten bij met adviezen of procedures, waaronder bestuursrechtelijke procedures bij de sector bestuursrecht van een Rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie

Indien u nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de praktijkgroep vastgoed, ruimtelijke ordening en milieu.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law