Vragen over rechtsbijstandverzekering

Hier vindt u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen over rechtsbijstandsverzekering.Waarom een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van rechtsbijstand als u dat onverhoopt eens nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u aansprakelijk wordt gesteld of op een andere manier in een conflict betrokken wordt. Een arbeidsconflict, onenigheid na een aankoop of een burenruzie over de erfafscheiding zijn voorbeelden waarin het handig kan zijn om een rechtsbijstandsverzekering te hebben.


Wat dekt een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering dekt de financiële gevolgen van een juridisch geschil. Aan de hand van de polis moet worden vastgesteld of sprake is van dekking. Let dus op waarvoor de polis dekking biedt. Echtscheiding en beëindiging van samenleving zijn in de regel niet gedekt.


Heb ik het recht zelf een advocaat te kiezen?

Ja, het recht op vrije advocaatkeuze is opgenomen in art. 4:67 van de Wet financieel toezicht (Wft). Daarin is bepaald dat de vrije advocatenkeuze de verzekerde toekomt indien een advocaat of andere deskundige wordt verzocht de belangen van verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.

Het is echter wel de vraag vanaf welk moment een verzekerde daarop aanspraak heeft. Verzekeraars hanteren hier vaak het uitgangspunt dat dat pas aan de orde is op het moment waarop een gerechtelijke of administratieve procedure is gestart en waarbij procesvertegenwoordiging verplicht is. Bij een gewone arbeidszaak is procesvertegenwoordiging bijvoorbeeld niet verplicht. In hoger beroep weer wel.

De wet is gebaseerd op Europese regelgeving. Artikel 4 van richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering luidt als volgt:

1. In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat:

a) indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om deze advocaat of andere persoon te kiezen;

b) de verzekerde vrij is om een advocaat of, indien hij daar de voorkeur aan geeft en voor zover het nationale recht zulks toestaat, een andere gekwalificeerde persoon te kiezen om zijn belangen te behartigen wanneer zich een belangenconflict voordoet.


Wijst de rechtsbijstandverzekeraar erop dat ik zelf mijn advocaat mag kiezen?

Dat is niet helemaal duidelijk. Het Verbond van Verzekeraars heeft aan de minister van justitie bericht dat de Rechtsbijstandverzekeraars hun verzekerden altijd informeren over de vrije advocaatkeus, alvorens de zaak aan een advocaat wordt uitbesteed. Volgens een in 2010 door Tros Radar gepubliceerde enquête zou echter blijken dat 40% van degenen aan wie een rechtsbijstandverzekeraar een advocaat toewees, niet op de hoogte was van de mogelijkheid van een vrije advocaatkeuze.


Heb ik recht op een second opinion?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw zaak wordt aangepakt. In dat soort gevallen heeft u recht op een ‘second opinion’. Leg het probleem eerst voor aan uw rechtsbijstandverzekeraar. Lost die het probleem op, is er niets aan de hand. Blijft het probleem bestaan, dan is het tijd om een beroep doen op de zogenaamde geschillenregeling. Deze is te vinden in de polisvoorwaarden.

De geschillenregeling geeft u het recht om op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar de advocaat van uw keuze in te schakelen voor een second opinion.


Informatie

Staat uw vraag er niet bij? Wilt u ons inschakelen om uw eigen zaak te behandelen of wenst u een second opinion? Neem dan contact op met onze op deze pagina vermelde contactpersoon.

Print deze pagina Print deze pagina

Nederlandse Orde van Advocaten Official partner of Erasmus School of Law