Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Leeman Verheijden Huntjens Advocaten B.V.

1. Leeman Verheijden Huntjens
1.1 Leeman Verheijden Huntjens Advocaten B.V. (‘Leeman Verheijden Huntjens’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd te Rotterdam. Op verzoek van de opdrachtgever wordt een lijst toegezonden van de personen die middels hun vennootschappen aandelen in Leeman Verheijden Huntjens houden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Leeman Verheijden Huntjens bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

2. De overeenkomst van opdracht
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leeman Verheijden Huntjens aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2.2 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Leeman Verheijden Huntjens. Dit geldt ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
2.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend en ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
2.4 Indien de opdrachtgever de inhoud van de voor hem door Leeman Verheijden Huntjens verrichtte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Leeman Verheijden Huntjens gehouden die derde op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te wijzen. Indien een derde op enigerlei wijze van de inhoud van die werkzaamheden gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

3. Inschakeling van derden
3.1 De keuze van door Leeman Verheijden Huntjens in te schakelen derden zal geschieden met de nodige zorgvuldigheid en, waar mogelijk, in overleg met de opdrachtgever.
3.2 Leeman Verheijden Huntjens is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van Leeman Verheijden Huntjens is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Leeman Verheijden Huntjens wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
4.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 250.000,–.

5. Vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraken derden
5.1 De opdrachtgever vrijwaart Leeman Verheijden Huntjens tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever vrijwaart Leeman Verheijden Huntjens alsmede de in artikel 1.2 bedoelde personen tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

6. Tarieven en betaling
6.1 Het honorarium van de door Leeman Verheijden Huntjens verrichtte werkzaamheden wordt vastgesteld aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Leeman Verheijden Huntjens gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht een vaste opslag van kantoorkosten van 6% van het honorarium, een vergoeding voor reizen per auto of openbaar vervoer en, indien van toepassing omzetbelasting en verschotten (deurwaarderskosten, griffierechten e.d.).
6.2 Leeman Verheijden Huntjens heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding jaarlijks te wijzigen.
6.3 De betaling van declaraties door de opdrachtgever dient, zonder korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is Leeman Verheijden Huntjens gerechtigd buitengerechtelijke kosten over het te incasseren bedrag voor rekening van de opdrachtgever te brengen.
6.4 Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer facturen, overeengekomen voorschotnota’s of tussentijdse declaraties niet tijdig zijn voldaan, het kredietrisico van de opdrachtgever als te hoog wordt ingeschat of de continuïteit van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever onvoldoende zeker is.

7. Klachten
7.1 Een klacht van de opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van Leeman Verheijden Huntjens. Op de klacht is van toepassing de Klachtenregeling van Leeman Verheijden Huntjens. De regeling is gepubliceerd op www.lvh-advocaten.nl en wordt op verzoek toegezonden.

8. Diverse onderwerpen
8.1 Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Leeman Verheijden Huntjens zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Rotterdam.
8.2 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld. In geval van enig verschil in inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.
8.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam. De algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op www.lvh-advocaten.nl.

Januari 2012

Print deze pagina Print deze pagina